کارگران کارخانه آذرآب اراک روز یکشنبه در دوازدهمین روز اعتصاب خود ریل راه‌آهن شمال به جنوب را مسدود کردند.

کارگران کارخانه آذرآب خواستار خلع ید از باندهای حکومتی شدند که تحت پوشش خصوصی‌سازی بر کارخانه آذر آب اراک چنگ انداخته‌اند.
با شروع اعتصاب، نیروهای سرکوبگر ضدشورش و انتظامی رژیم از ساعت ۳ بعدازظهر، به طور وحشیانه‌ای به کارگران اعتصابی با باتوم حمله کرده و به سوی آنها گاز اشک‌آور شلیک کردندکه در اثر آن شماری از کارگران مصدوم شدند نیروهای سرکوبگر رژیم شیشه‌های ساختمان کارخانه و خودروهایی که در محل کارخانه پارک شده بود، را خرد کردند.