روز شنبه ۱۸ آبان جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در تورنتو و اتاوا با برگزاری دو تظاهرات موج فزاینده اعدام‌ها و نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت رژیم ضدبشری آخوندی را محکوم کردند.

تورنتو

محکومیت‌ اعدام و نقض حقوق بشر در ایران در تظاهرات ایرانیان آزاده در کانادا

محکومیت‌ اعدام و نقض حقوق بشر در ایران در تظاهرات ایرانیان آزاده در کانادا

محکومیت‌ اعدام و نقض حقوق بشر در ایران در تظاهرات ایرانیان آزاده در کانادا

اتاوا -مقابل پارلمان فدرال

محکومیت‌ اعدام و نقض حقوق بشر در ایران در تظاهرات ایرانیان آزاده در کانادا

محکومیت‌ اعدام و نقض حقوق بشر در ایران در تظاهرات ایرانیان آزاده در کانادا