فعالیت کانون شورشی ۹۸۷ مشهد – فرماندهی نیروی سرکوبگر انتظامی در خراسان رضوی – مشهد بلوار ملک آباد

فعالیت کانونهای شورشی در سراسر میهن – ۳۰دی۹۸