در وحشت از تحریم سراسری خامنه ای شرکت در انتخابات را بنحو مضحکی وظیفه و حکم شرعی اعلام کرد.

روحانی بایکوت انتخابات را باعث خوشحالی آمریکا و مشاورش باعث افزایش فعالیتهای مجاهدین دانست.

روز گذشته، خامنه ای، ولی فقیه ارتجاع، که از تحریم سراسری انتخابات وحشت زده است، شرکت در این نمایش را وظیفه شرعی و حکم شرعی توصیف کرد و گفت: «انتخابات یک جهاد عمومی است؛ مایه‌ تقویت کشور است؛ مایه‌ آبروی نظام است. حضور در انتخابات و شرکت در رأی دادن یک وظیفه شرعی است؛ حکم شرعی است. صرفاً یک وظیفه ملّی و انقلابی نیست... هر کس نظام را دوست دارد باید در انتخابات شرکت کند».

روحانی نیز امروز گفت همه باید در انتخابات شرکت کنند «کسی نگوید دوست های من صلاحیتشان رد شده من که هم حزبی های من صلاحیتشان تایید نشده» و «شرکت نکند... اگر ما می خواهیم بایستیم در مقابل آمریکا ... باید بیاییم پای صندوق آراء ... حضور ما آمریکا را ناراحت و عدم حضور ما آمریکا را خوشحال میکند».

حسام الدین آشنا مشاور روحانی نیز نوشت: «قهر با صندوق قهر با دولت یا شورای نگهبان نیست بلکه به معنای ”افزایش تحریم”، ”افزایش احتمال هجوم نظامی” و «افزایش عملیات تخریبی مجاهدین” است». کسادی بازار انتخابات بحدی است که باندهای رژیم علناَ از تحریم ۸۵ درصدی صحبت میکنند. جوانان شورشی در بسیاری از شهرها، پوسترهای تبلیغاتی کاندیداها را به آتش کشیده و برخی از ستادهای انتخاباتی کاندیدا ها را منهدم کرده اند و فراخوانهای تحریم در و دیوار شهرها را پرکرده است.

همزمان رژیم تلاش میکند با تقلبات گسترده میزان مشارکت را بالا نشان بدهد، در همین رابطه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ارتجاع، بنحو مسخره ای مدعی شد: «در این انتخابات هم شاهد مشارکت ۵۰ درصدی خواهیم بود». قبل از آن مصطفی میرسلیم از سرکردگان باند خامنه ای پیش بینی کرده بود که مشارکت ۷۰ درصدی خواهد بود.

در عین حال، سردمداران رژیم به تقلبهای بزرگ اذعان میکنند. روحانی در ۷ بهمن به تقلب هم در رآی دادن و هم در شمارش آراء اعتراف کرد و گفت «آخر که می خواهند تجمیع کنند چه بساطی پیش می آید. خیلی از انتخابات در تجمیع مشکل پیدا می کند». معاون اول وی اسحاق جهانگیری روز ۲۷ بهمن به رای دادن با «شناسنامه مردگان»، یا «شناسنامه جعلی» و چندین رای با یک شناسنامه اعتراف کرد. تلویزیون دولتی در ۲۸ بهمن از خرید و فروش رای و مهندسی تعرفه ها و جابجایی افراد با اتوبوس و... خبر داد. در نمایشهای انتخاباتی در مرحله تجمیع باندهای مختلف توافق میکنند میزان مشارکت را چندین بار افزایش دهند.

خامنه ای در هراس از قیام مردم و جوانان و فعالیت های کانونهای شورشی، مسئولیت امنیت و حفاظت انتخابات را به بسیج و سپاه واگذار کرده و کلیه ارگانهای سرکوبگر را در آماده باش قرمز قرار داده است. ناظران صندوقهای افراد سپاه و بسیج هستند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ (۱۹ فوریه ۲۰۲۰)