آخوند روحانی در یزد ضمن اعتراف به بحران بی‌سابقه‌ی بحرانی اقتصادی، بحران درونی رژیم برسر شکست برجام و تحریمهاو خرابی اوضاع نظام را بدتر از دوران جنگ ضد میهنی باعراق توصیف کرد.

 
امروز، یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شمار زیادی از بازنشستگان دراعتراض به وضعیت بدمعیشتی و ناچیز بودن حقوق بازنشستگی در مقابل سازمان برنامه و بودجه و مجلس رژیم گردآمدند. بسیاری از بازنشستگان از سایر استان های کشور به آنها پیوستند.

 

روز شنبه ۱۸ آبان جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در تورنتو و اتاوا با برگزاری دو تظاهرات موج فزاینده اعدام‌ها و نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت رژیم ضدبشری آخوندی را محکوم کردند.

صفحه4 از5892