عفو بین الملل:‌ سران رژیم ایران به پنهانکاری در مورد هزاران اعدام فراقانونی سال ۶۷ ادامه می دهند


عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود که روز سه شنبه ۲۹بهمن ۹۸ منتشر شده به قیام آبانماه و کشتار قیام کنندگان توسط رژیم آخوندی، قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به دستور خمینی دژخیم و موارد متعدد نقض فاحش حقوق بشر در ایران پرداخته است.

صفحه6 از5934