رژیم آخوندی وحشت زده از قیام مردم عراق در روز جمعه، این قیام را مثل قیامهای مردم ایران تهدیدی برای موجودیت خود می بیند و آن را «براندازی»، «فتنه»، «ساختارشکن» و «شوم و خطرناک» توصیف می کند.

 

جمعی از ایرانیان آزاده در کپنهاگ، روز جمعه ۲ آبان، با برگزاری یک آکسیون افشاگرایانه در مقابل دفتر عفو بین الملل، موج فزاینده اعدام‌‌ها در ایران تحت حاکمیت رژیم ضدبشری آخوندی را محکوم کردند.

صفحه10 از5890