زینت میرهاشمی: فراخوان به دادخواهی یا جبهه گیری سیاسی

فراخوان به دادخواهی یا جبهه گیری سیاسی

زینت میرهاشمی

سردبیر نبرد خلق و عضو کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

در روز دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹بیانیه ای با امضای ۱۰۴ تن از «روشنفکران، هنرمندان و فعالان مدنی به همدلی وجدانهای بیدار، دادخواهی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان شصت و هفت» منتشر شد.

 منشور وارسته: "کشتی به گل نشسته" هم در استراتژی و هم در تاکتیک

 منشور وارسته: "کشتی به گل نشسته" هم در استراتژی و هم در تاکتیک


تحقیق در امر سیاسی، تنها زمانی سیاسی است که مقایسه ای آشکار یا ضمنی انجام گیرد. مطالعه یک واحد سیاسی، اعم از جامعه، خرده فرهنگ و یا دوره، نشان می‌دهد که یک امر سیاسی را به عنوان یک واقعیت بدون مقایسه تطبیقی نمی توان ترسیم نمود.

صفحه1 از861