"اینجا لندن است و اکنون دقیقا ساعت ۱۲ نیمه شب است". این پیام رمز عملیات آژاکس در شب کودتا علیه حکومت ملی دکتر محمد مصدق بود که از رادیوبی بی سی پخش شد. کلمه "دقیقا" کد رمز شروع عملیات کودتا بود که بی بی سی آنرا به تیتراژ برنامه خود اضافه کرده بود.