ابعاد خیانت در حکومت آخوندها، همانند ابعاد جنایت هنوز ناشناخته باقی مانده است؛ اما با اینهمه سرسپردگانِ جنایت و خیانت در رژیم آخوندی هر از گاهی خواسته یا ناخواسته چهره های اصلی و هویت ضد ایرانی و ضدّ انسانی خویش را به نمایش می گذارند.به یقین لیست گذاری بیت خامنه‌ای با مجموعه بزرگی از افراد حقیقی و حقوقی وی که طی هفته گذشته از سوی وزارت خزانه‌داری در آمریکا اعلام گردید، ضربه بزرگی به امیال و آرزوهای دیکتاتوری عنان گسیخته می‌باشد که طی قریب سه دهه به بسط و توسعه جنگ و خون‌ریزی در ایران و منطقه دامن زده است.قیام جوانان و مردم بغداد و استانهای جنوبی عراق با اکثریت شیعه بر علیه نفوذ و استیلای نظام ولایت فقیه بر سرنوشت کشورشان از چندی پیش علیرغم سرکوبی شدید نظامیان و مزدوران محلیِ ولی فقیه آغاز شده است.


تظاهرات مردم به پا خاستۀ عراق در اوایل ماه اکتبر و در پی آن حضور گستردۀ مردم لبنان در خیابانهای شهرهای مختلف این کشور را شاید بتوان نقطه عطفی در مبارزه بر علیه یک دیکتاتوری مذهبی که چرخهایش حول محور دخالت در امور دیگر کشورها و فرقه گرایی افراطی می چرخند به شمار آورد.