ساعت ۶ عصر است. تعداد زیادی دختر جوان با روسریهای سرخ در یک صحن بزرگ می‌ایستند و بر روی شانه هایشان پارچة سپید و سرخی را می‌گشایند. تصویر آرم سازمان مجاهدین خلق آرام آرام کامل‌می‌شود.


پنجاه سال مبارزه توأم با فدا و ایثار بود و نبود خود در راه رهایی یک ملت و یک روزاستراحت و تمتع از تنعمات زندگی فردی نداشتن، کار هر کس و هر سازمان و تشکیلات سیاسی نیست. بنابراین ما به عنوان هواداران سازمان پرافتخار مجاهدین خلق، صمیمانه و با احترام و یاد شهدای گرانقدر؛ به رهبران قهرمان مریم و مسعود، سرداران پاکباز شجاع اشرفی و اشرف نشانان فداکار وفادار تبریک می گوییم.
فرشته و رحمان