دروغ و تزویر و وارونه گویی آخوندهای حکومتی در نشان دادن تصویری غیر واقعی از انسجام درونی نظام در برخورد با ویروس کوید ۱۹، نمایشی کمدی تراژیک را به صحنه آورده که دستمایه لطیفه های فراوان در سایتها و شبکه های اجتماعی شده است.

هشتم مه، هفتاد و پنحمین سال آزادی اروپای خونین و پیروزی بسیار پر فدا و سراسر خون فشان مقاومت جهان و کانونهای شورش و نبرد مردم علیه نازیسم هیتلر است. بیاد آن میلیونها شهید و زخمی و نا پدید شده که هرگزعزیزان خود را ندیدند.هفته گذشته، سازمان مجاهدین خلق ایران با انتشار عکس و نام بیست نفر از هموطنان دستگیر شده از جمله دو دانشجوى نابغه کشور از شوراى امنیت سازمان ملل متحد خواستار دخالت شد که رژیم را از تعدى به حقوق بازداشت شدگان بر حذر دارد.