با نیم نگاهی به روند تحولات در داخل و همچنین در سطح منطقه اکنون بخوبی می‌توان دریافت که عصیان مردم به‌جان‌آمده علیه بنیادگرایی به‌ویژه نوع صادراتی آن از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه، به بروز چشم‌اندازهایی برای تغییر در بسیاری از کشورهای همسایه و اسلامی راه برده است.


نه تنها ضرورت رعایت قوانین فراگیر، بلکه اخلاق، فرهنگ و احترام به عقاید و باورهای دیگران نیز بهیچوجه اجازه کنجکاوی، دخالت یا توهین و جسارت نسبت به اعتقادات و مذاهب افراد را به هیچکس نمیدهد اعم از اینکه نفر گبر، کلیمی، مسیحی، مسلمان یا با هر باور دیگر و بی آن باشد.