سازمان خه بات کردستان ایران، طی پیامی آغاز پنجاه و پنجمین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران را تبریک گفت.

در این پیام آمده است: 

آغاز پنجاه و پنجمین سالگرد بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران، این تشکیلات مردمی و موثر در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه علیه هر دو دیکتاتوری، شاه و خمینی، را به شما و عموم آزادیخواهان ایران تبریک و تهنیت می گوییم.
۵۴ سال مبارزه بی امان در مسیر آزادی، مالامال از رشادت و ایمان و اعتقاد به ارزشهای انسانی، با عزمی راسخ و اراده یی راستین برای تغییراتی بنیادی در راستای منافع خلق و میهن بوده و هست. سازمان مجاهدین خلق ایران با مبارزه و ایستادگی در برابر دو دیکتاتوری شاه و خمینی، که انواع جنایتها را علیه مردم ایران به کار برده اند و در طول این سالیان کارنامه ننگین و شرم آوری را در ضدیت با مردم و خواسته های برحقشان به ارمغان آورده اند، تاریخی فروزان از همت و عظمت انقلابی به ثبت رسانده است.
بله، سازمان مجاهدین خلق ایران با پشتکار و پرداخت هزینه ای بسیار، امروز مقاومتی را رهبری می نماید که نه تنها در سطح ایران بلکه در بعد بین المللی نیز به کانون مبارزات ضد دیکتاتوری در ایران دیده می شود که ثمره همه تلاش و مشقات مسیر مبارزه بی امانش بیش از هر زمان دیگری محسوس بوده و علائم به مقصد رسیدن کاروان رهایی مردم ایران به وضوح نمایان است.
دوستان و همپیمانان انقلابی!
در شرایطی آغاز پنجاه و پنجمین سالروز تاسیس سازمان مجاهدین را گرامی می داریم که تحولاتی اساسی در ایران در شرف وقوع بوده و حاکمیت دیکتاتوری آخوندی به مراحل پایانی زمامداری نامشروعش رسیده است. خوشبختانه نقش مخرب رژیم آخوندی در سراسر جهان به اثبات رسیده و عکس العمل حکومتهای جهان با فشارهای فلج کننده اقتصادی و سیاسی در مقابل نقش مخربانه آخوندها را نمایان می سازد. فشارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی... و غیره در سطوح بین المللی و داخلی و درون حاکمیت، رژیم مستبد خوندی را در تنگنا قرار داده و افق بیرون آمدن از این منجلاب را برای آخوندها غیر ممکن ساخته است.
در چنین اوضاع و شرایطی وظیفه مقاومت و نیروهای مبارز بیش از هر زمان دیگری حساس تر گشته و در پیش گرفتن سیاست همگرایی و اتحاد و به کارگیری همه پتانسیلها در راستای تغییر اساسی در ایران و سرنگونی رژیم آخوندی، بسیار ضروری و حیاتی جلوه می نماید. جای بسی خوشحالی است که جهان همصدا با رهروان خط سرنگونی و تغییر بینادین، به این واقعیت رسیده اند که حاکمیت آخوندی قابل تغییر و رفرم نبوده وتا زمانی که ولی فقیه و قانون اساسی در ایران تغییر نکند، همه این شرایط و سیاستهای آشوبگرانه ادامه خواهد یافت. این روند از شکوفایی وریشه دار بودن رهروان این خط و مشی سیاسی، حکایت می کند وجای دارد به خود ببالیم که از همان آغاز، تغییر ناپذیری سیاستهای ضد مردمی حاکمیت آخوندها را به درستی درک نمودیم و سیاست واستراترژی وتاکتیک مبارزاتیمان را بر روی این شالوده، پی ریزی نمودیم. همه طیفهای جامعه تنها راه رهایی را در برچیدن تمامیت حاکمیت آخوندها یافته و مبارزات و تلاش خود را در این مسیر سازماندهی نموده و استقبال وپیوستن چشمگیر به مبارزه مشروع را میتوان استدلالی براین واقعیت دانست. مبرهن است که حکم پایان این استبداد ۴۰ساله به دست مردمان ستمدیده ایران صادر شده و رؤیای ایرانی بدون استبداد ودیکتاتوری که ملتهای ایران با صلح و دموکراسی در کنار هم زندگی کنند، به واقعیت خواهد پیوست.
با ایقان به تحقق خواستهای بنیادین مردم ایران، بار دیگر آغاز ۵۵مین سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران را به رهبری وخانواده شهدای راه آزادی وزندانیان سیاسی وعموم مردم ایران تبریک وتهنیت می گوییم و موفقیت وپیروزی بیشتری را برای این تشکیلات مردمی و ریشه دار خواستاریم.

سازمان خه بات کوردستان ایران
کمیته مرکزی ۱۳شهریور ۱۳۹۸