بهار عرب ترجمان همان قیام توده‌های به جان آمده در کشورهایی است که با خود سلسله‌ای از تحولات اجتماعی و سیاسی را از کشورهای شمال آفریقا آغاز و سپس به بخش‌های شرقی مدیترانه تا مصر، سوریه، لبنان و اکنون به عراق کشانده است.مجموعه داده های بین المللی در رابطه با پرونده خونبار ترویسم دولتی از سوی رژیم آخوندی اکنون به مانند سرکلافی است که روز بروز برابعاد آن افزده می شود.یک‌سال پیش در همین ایام گفته بودیم: «باگسستن بندهای مماشات و استمالت که آخوندهای ضدبشر را سه دهه در ناز و نعمت فرو برده بود، وارد دوران آماده‌باش می‌شویم. هر چند طول بکشد و هر چند نشیب و فراز داشته باشد، سرنگونی دشمن ضدبشری محتوم است».با اعلام برداشتن «گام چهارم» از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه اکنون بسیاری از کارشناسان مسائل اتمی بر این باور هستند که تابوتی بنام «برجام» عنقریب در چند قدمی فروپاشی قرارگرفته است.