عدم ثبات برای دیکتاتوری ولی‌فقیه که نه تنها خود را در زمینه اجتماعی، بلکه فراتر از آن به بن‌بست‌های شدید سیاسی و بی آیندگی مطلق نیز کشانده است، اکنون در روند منطقی خود به بروز خفگی اقتصادی و مالی نیز راه برده است.رشد قیام و خیزش های مردمی در کشورهای اسلامی و همسایه علیه مطامع دیکتاتوری ولی فقیه که با خود، آتش زدن اماکن، لانه های ترور و جاسوسی و نیز تصاویر منحوس نظام اخوندی را بهمراه داشته است، به یقین آن روی دیگر سکه ای بنام تبدیل شدن بهشت خیالی آخوندی به جهنمی بنام «عمق استراژیک نظام» را به نمایش می گذارد.


در فردای دستگیری اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت رژیم آخوندی به‌دلیل فرماندهی و سازماندهی برای بمب‌گذاری علیه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس، تمامی ارزیابی‌های کارشناسانه سخن از آن داشتند که این این واقعه، نوک کوه یخ بسیار بزرگتری بنام «شبکه تروریسم» رژیم آخوندی در اروپا می‌باشد.