همزمان با دومین تظاهرات هموطنان آزاده علیه حضور آخوند شیاد حسن روحانی در مقرملل متحد با شعارهای کوبنده نه به آخوند روحانی نه به فاشیسم دینی،آري به يك ايران آزاد و دموکراتیک، نمایشگاهی از نقض شدید حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها در مقابل سازمان ملل، برگزار شد.