با کمال تأسف و تأثر مطلع شدیم اشرف نشان پرشور و خستگی ناپذیر رسول امین منصور، یار و همیار قدیمی مجاهدین و مقاومت ایران و سیمای ‌آزادی، پس از یکسال مبارزه با بیماری سرطان، در آمریکا درگذشت و به یاران شهید و صدیقی پیوست که زندگیش را در کنار آنها و در همراهی صمیمانه با آنها سپری کرده بود، پیوست.

 

همزمان با دومین تظاهرات هموطنان آزاده علیه حضور آخوند شیاد حسن روحانی در مقرملل متحد با شعارهای کوبنده نه به آخوند روحانی نه به فاشیسم دینی،آري به يك ايران آزاد و دموکراتیک، نمایشگاهی از نقض شدید حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها در مقابل سازمان ملل، برگزار شد.