ابعاد قیام مردم بیش از ۱۸۷ شهر کشور نه تنها خواب را از مخیله ولی‌فقیه، دولت، مجلس و ارگان سیاسی و اجتماعی حکومت پرانده، بلکه حتی به نیروهای سرکوبگری مانند سپاه و بسیج نیز سرایت کرده است.با بالاگرفتن قیام در شهرهای مختلف میهن امان و در فردای سرکوب خونین معترضین از سوی دیکتاتوری آخوندی که به انزجار و محکومیت های جهانی حکومت انجامیده، اکنون فدراسیون جهانی کشتی نیز به جمع معترضین پیوسته است.


درحالیکه هر روز بر آمار اسرا و شهدای قیام آبان ماه افزوده می شود و در حالیکه مقاومت ایران از وجود بیش از «۳۰۰ شهید و ۱۰ هزار» اسیر تنها طی یک هفته گذشته خبرداده است، اکنون بسیاری از مجامع بین‌المللی، شخصیت ها و سازمان های مدافع حقوق انسانی بر ضرورت دخالت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به این پرونده خونین تاکید دارند.

صفحه8 از284